Switch to the English version of the site?

eMastered Algemene Voorwaarden

Dank u voor het gebruik van eMastered (hierna ook aangeduid als "we", "ons", "onze", "het platform", "de toepassing", "het netwerk", "de site," en "het systeem"). Door het gebruik van eMastered, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn door de volgende voorwaarden van de dienst, die emastered.com, onze social media pagina's, forums besturen, en alle andere merkgerelateerde media gemaakt of gebruikt door ons in de toekomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de dienstverlening, moet u eMastered best niet gebruiken.


U stemt er verder mee in door het gebruik van eMastered dat u ouder bent dan de leeftijd van 18, of de uitdrukkelijke toestemming van een voogd of ouder heeft om de toepassing te gebruiken indien u jonger bent dan de leeftijd van 18 jaar.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd op elk moment zonder kennisgeving aan u. We posten wijzigingen in deze algemene voorwaarden op deze pagina. Door eMastered te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de meest recente versie van deze algemene voorwaarden die beschikbaar zijn op de site.

Auteursrecht:

eMastered en de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de graphics, visuals, ontwerp, codes, algoritmen en andere site- en toepassingsverwante zaken, zijn eigendom van eMastered of haar leveranciers van inhoud en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op het auteursrecht. Het is verboden te herverdelen, kopiëren, publiceren of anderszins gebruik van dergelijke materialen op een manier die deze wetten schendt.

Privacybeleid:

Ons privacybeleid beschrijft de informatie die eMastered van u verzamelt, hoe het gebruik maakt van deze informatie, en de mate waarin het die informatie beschermt. Door het gebruik van de site, gaat u ermee akkoord dat wij deze informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.

Uw Inhoud, Rechten en Toegevingen:

Door het gebruik van onze site, bent u voorzien van een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor toegang tot het platform, terwijl u onze voorwaarden van de dienstverlening en andere beleidsterreinen handhaaft. Ons platform biedt u de mogelijkheid om uw bestaande creatief materiaal te veranderen en aan te passen. Door het gebruik van ons platform erkent u dat dit materiaal, dat voortaan uw “werken” genoemd wordt, je eigen intellectuele eigendom en niet de intellectuele eigendom van een andere persoon of entiteit is. Dit materiaal is niet opgeëist door eMastered, en de intellectuele eigendom en auteursrecht van uw werken blijven de jouwe bij het gebruik van onze service. U mag niet kopiëren, uploaden of inhoud delen die niet uw intellectuele eigendom zijn, tenzij je uitdrukkelijke toestemming hebt om dit te doen van de partij of partijen die de inhoud bezitten. Mocht u het auteursrecht van iemand anders of intellectuele eigendomsrechten bij het gebruik van onze service schenden, is eMastered niet aansprakelijk voor eventuele schade die u veroorzaakt door dergelijke overtredingen, en door het gebruik van ons platform geeft u ons het recht uw account te beëindigen of op te schorten voor de genoemde overtredingen.


Door gebruik te maken van onze service accepteert u dat eMastered uw intellectuele eigendom zal hosten, delen en aanpassen voor een redelijke hoeveelheid tijd, terwijl u gebruik maakt van ons platform, en gaat u akkoord dat wij en onze vertrouwde entiteiten uw werken opslaan/delen en er back ups van maken. Wij zijn niet verantwoordelijk dat de inhoud die je deelt met het platform zich houdt aan de eerder genoemde en de komende principes.


Met behulp van ons platform kan het gebruik van persoonlijke e-mail verificatie of authenticatie, of andere middelen van het wachtwoord-encryptie nodig hebben om de privacy te behouden voor uw account. Het is uw verantwoordelijkheid om de integriteit van deze informatie te bewaren en om uw account of inloggegevens niet te delen met andere partijen. Indien andere partijen toegang moeten krijgen tot uw account, bent u verantwoordelijk voor het gebruik van de account. In een situatie waarin u denkt dat uw account of login info is verkregen zonder uw toestemming, moet u ons schriftelijk in kennis stellen, en uw wachtwoord zo snel mogelijk wijzigen.


Door het gebruik van het platform gaat u akkoord om het te gebruiken als een individu, met uw eigen intellectuele eigendom, en niet als een instelling of grotere entiteit of groep van personen die actief zijn via één account. Het gebruik van ons platform met één account is bedoeld om de intellectuele eigendom van andere personen of entiteiten niet te schenden, en dit toch doen is in strijd met onze algemene voorwaarden.


Daarnaast is het u toegestaan om links naar de toepassing en de inhoud ervan te voorzien, op voorwaarde dat deze links niet worden geplaatst op sites die pornografische, obscene, lasterlijke of anderszins onwettig/schadelijk materiaal bevatten. Deze toestemming wordt aan u verleend, tenzij wij u vragen om niet langer links naar onze website te verstrekken, waarna u akkoord gaat om meteen te stoppen met het verstrekken van dergelijke links.


Als op enig moment we het gevoel hebben dat je account zich niet houdt aan het Privacybeleid, Gebruiksvoorwaarden, Aanvaardbaar Gebruik Beleid, de wet of andere bovengenoemde beleidsmaatregelen omsloten door eMastered, of dreigt het levensonderhoud, geheimhouding of intellectuele eigendomsrechten van andere personen en/of entiteiten, behouden wij ons het recht om uw account te beëindigen en/of te verwijderen, alsook andere inhoud die u hebt bijgedragen aan het platform. Opzegging kan ook het gevolg zijn van uw activiteit of indien u ons onderwerpt aan de wettelijke aansprakelijkheid, de dienst belemmert voor andere gebruikers of een negatieve invloed op andere gebruikers uitoefent.

Aanvaardbaar Gebruik Beleid:

Ons Aanvaardbaar Gebruik Beleid schetst acceptabel en verboden gebruik van de website. Door het gebruik van de site, gaat u akkoord met de site te gebruiken in overeenstemming met het Aanvaardbaar Gebruik Beleid.

Juiste Erkenning voor Releases:

In het geval dat de toepassing wordt gebruikt op een lied/stuk audio dat wordt uitgebracht op iTunes, Spotify of andere promotionele of relevant medium, gaat u ermee akkoord om "gemasterd door eMastered.com" in het hoofdstuk van die release te vermelden. Door het gebruik van ons platform gaat u akkoord met eMastered toestemming te geven om de zang/stuk audio en uw naam te gebruiken om onze service te bevorderen.

Wijziging en Beëindiging van de Site

eMastered is constant bezig om de site te verbeteren. Daarom behoudt eMastered zich het recht om wijzigingen aan haar site te maken op elk moment. We behouden ons het recht om te stoppen of de site helemaal te beëindigen. Als we stoppen of de dienst beëindigen, zullen wij u van tevoren alle informatie die tot de site te geven, indien het verstrekken van dergelijke kennisgeving redelijkerwijs mogelijk is.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING:

EMASTERED'S SERVICES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT ONZE WEBSITE, TOEPASSINGEN, FORUM, PLUGINS, SOCIALE MEDIA PAGINA’S, ALLE DIENSTEN VIA ONZE WEBSITE OF ANDERE TOEPASSINGEN, PRODUCTCONFEPTEN, MATERIALEN, INHOUD EN ANDERE DIENSTEN BESCHIKBAAR AAN U DANKZIJ EMASTERED (HIERNA “HET AANBOD”) WORDEN “ZOALS HET IS”, “ZOALS BESCHIKBAAR” OF “MET ALLE FOUTEN/ONVOLMAAKTHEDEN” AAN U BESCHIBKAAR GESTELD. TENZIJ EXPLICIET VERMELD IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, BEVAT EMASTERED GEEN SPECIFIEKE VERKLARING OF ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT HET AANBOD DAT EMASTERED U AANBIEDT. BIJVOORBEELD: EMASTERED ZAL NIET BELOVEN DAT DE WEBSITE FOUTLOOS, VIRUSVRIJ OF PROBLEEMLOOS IS, DAT DE VEILIGHEID ONDOORDRINGBAAR IS, DAT HET DE CONTINUE WERKING VAN DE WEBSITE AAN U GARANDEERT OF DAT HET VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE OPSLAG EN BEWERKING VAN UW WERKEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BEPERKT EMASTERED UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET VOOR EEN BEPAALD DOEL TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN GEBRUIK VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERKOOPBAARHEID, COMPATIBILITEIT EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN EMASTERED EN ZIJN GELIEERDE PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK, EN GAAT U AKKOORD MET ONS NIET AANSPRAKELIJK TE STELLEN INDIEN U SCHADE OF VERLIEZEN LEIDT (MET INBEGRIJP VOOR, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, GOODWILL OF REPUTATIE, INKOMSTENVERLIES FINANCIËLE VERLIEZEN, OF GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, MORELE, SPECIALE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE) ALS GEVOLG -RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS- VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE. U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN EMASTERED OP EIGEN RISICO PLAATSVINDT.

ONGEACHT DE VORIGE PARAGRAAF, GELDT ALS EMASTERED OF HAAR ‘VERBONDEN PARTIJEN’ AANSPRAKELIJK BLIJKEN TE ZIJN, ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID AAN U OF EENDER WELKE DERDE PARTIJ BEPERKT IS TOT HET BEDRAGT DAT U HEEFT BETAALD AAN DE SITE.

VRIJWARING

Door gebruik te maken van onze service gaat u akkoord om eMastered en haar dochterondernemingen, agenten, werknemers, opvolgers, verbonden partijen, adverteerders, directeuren, adviseurs, aandeelhouders, agenten en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Verbonden Partijen") te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen en van alle claims, eisen, kosten, uitgaven, aansprakelijkheden, en schade, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de site, een schending door u van deze voorwaarden van de dienst of een ander beleid, en / of een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of inbreuk gemaakt door u of uw account op de site.

Derden Ontkenning

Door het gebruik van ons platform begrijpt u dat het materiaal en meningen gedeeld door derden op ons platform niet representatief zijn voor eMastered en haar relaties. Deze inhoud van derden vertegenwoordigt noch weerspiegelt eMastered of haar adviezen. Alle inhoud van derden gedeeld op ons platform vertegenwoordigt alleen de gedachten van de oorspronkelijke maker en is op geen enkele wijze door ons onderschreven.

In Geval Van Illegale Praktijken:

Als we op enig moment het gevoel hebben dat bepaalde aspecten van deze overeenkomst worden geschonden, behouden wij ons het recht om schendingen of acties te onderzoeken en de nodige acties te ondernemen mits we die nodig achten. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de openbaarmaking van informatie die wij van u verkrijgen op het platform om de overheid en wetshandhaving.

Betalingserkenning:

Door het gebruik van eMastered en het gebruik van een betaalde aanbod van welke aard dan ook binnen het platform, garandeert u dat alle betalingsinformatie in een dergelijke transactie juist en volledig is, dat de transacties die u maakt zullen worden geëerd door uw bank, en dat u akkoord gaat met eventuele extra te betalen kosten zoals toepasselijke belastingen, indien deze verschuldigd worden.

Akkoord met Juridische Zaken:

Door het gebruik van eMastered gaat u ermee akkoord dat u zich dient te houden aan en te voldoen aan verordeningen, wetten (zowel buitenlandse als binnenlandse), statuten en reglementen die het gebruik van ons platform toestaan, alsook het materiaal en de inhoud die binnen voorschriften vallen.

Discussies

U en eMastered gaan er elk mee akkoord dat elke claim of geschil in verband met deze algemene voorwaarden, of om uw gebruik van de site, uitsluitend zullen worden opgelost door definitieve en bindende arbitrage, in plaats van in de rechtszaal. De arbitrage door de American Arbitration Association "AAA" wordt uitgevoerd volgens de regels en procedures. De arbitrage zal worden uitgevoerd alleen op individuele basis en niet in een geconsolideerd, klasse of vertegenwoordiger actie. De arbitrage zal worden gehouden in Los Angeles, Californië en elke partij zal de kosten voor de arbitrage delen.

Als om welke reden dan ook de claim of geschil overgaat tot in een rechtszaak in plaats van arbitrage, dan ben je en eMastered elk akkoord met de claim of geschil in de staat of federale rechtbank in Los Angeles, Californië op te lossen; aan de persoonlijke jurisdictie van het hof voor te leggen; en af ​​te zien van enig recht op een juryrechtspraak.

Ongeacht de voorgaande leden, kunnen u en eMastered een rechtszaak starten in de rechtbank om inbreuk of ander misbruik van intellectuele eigendomsrechten te bevelen.

Toepasbaar Recht

Door het gebruik van de site, gaat u ermee akkoord dat, behalve voor zover inconsistent of ontkracht door de federale wet, de wetten van de staat Californië, zonder inachtneming van de beginselen van het conflictenrecht, van toepassing zijn op deze Algemene Voorwaarden, alsook enige claim of discussie die zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden tussen u en eMastered.

Scheidbaarheid

Als een van de bovenstaande voorwaarden van de dienst niet afdwingbaar, nietig of ongeldig kan worden geacht, zijn de algemene voorwaarden scheidbaar worden geacht en doen geen afbreuk aan de afdwingbaarheid en de geldigheid van de overige voorwaarden van de dienstverlening.

Algemeen

Geen enkel aspect van deze overeenkomst vormt een partnerschap of joint venture van welke aard dan ook tussen u en eMastered, haar dochterondernemingen, agenten, werknemers, de betrokken partijen, bestuurders, adviseurs, aandeelhouders, managers en / of partners.


ALGEMENE PRIJSVOORWAARDEN

Individueel Account Gebruik en Aangifte:

Accounts gemaakt en gebruikt binnen het platform beschikbaar zijn uitsluitend voor individueel gebruik. Ze zijn beperkt tot enkele individuen, en kan niet worden gebruikt door andere mensen, entiteiten of leden van een instelling die een rekening koopt.

Inschrijving Aanbiedingen:

Het eMastered platform heeft een jaarlijkse en maandelijkse facturering plannen voor gebruikersaccounts. Afhankelijk van het abonnement dat u aangeschaft heeft, zal eMastered een gebruiker factureren op jaarbasis of maandelijks. In het geval van een mislukte transactie of als de betaling niet binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd, heeft eMastered het recht om toegang te verbieden tot uw account, en dus toegang tot eMastered en uw eMastered audio te voorkomen. U zult zeven (7) dagen krijgen, na ontvangst van de kennisgeving dat uw account betaling niet werd geleverd om de betaling in kwestie uit te voeren, waarna als de transactie nog niet is verholpen, eMastered in aanmerking komt om uw account te downgraden naar pay as you go, te verminderen/verwijderen of de cloud storage en de toegang tot andere functies gereserveerd voor betaalde plannen te verwijderen.

FACTURATIE:

Standaard en Premium Plannen:

De kosten voor uw Standard of Premium Plan zal worden afgehandeld vanaf de datum waarop u zich aanmeldt voor, of een upgrade naar een standaard of Premium plan. Uw betaalmethode zal blijven automatisch elke maand of jaar in rekening gebracht voortaan tot het plan of account is geannuleerd. Onder "account," tab vindt u de datum waarop uw kaart volgende zal worden gefactureerd zien. De facturering in verband met jaarplannen wordt in rekening gebracht op de dag van aanmelden / upgrade naar een jaarplan ieder jaar automatisch, en zal plaatsvinden op dezelfde dag van elke maand voor de maandelijkse plannen op basis van de dag ondertekend of opgewaardeerd. Het is mogelijk dat uw account om te beginnen op een dag die niet is opgenomen in een bepaalde maand of jaar. Bijvoorbeeld, als uw maand tot maand plan werd gekocht op 31 oktober, 30 november is de volgende keer dat u zal worden gefactureerd. Door het aanmelden voor een Premium of Standard formule erkent u dat het totale bedrag in rekening gebracht op uw kaart kan veranderen, en wordt beïnvloed door houden met veranderingen, doorverwijzing of andere promotionele beloningen en / of omzetbelasting toepassing verschillen. Door in te schrijven of een upgrade naar een standaard of Premium plannen gaat u akkoord met dergelijke verschillen te betalen. Door de aankoop van een standaard of Premium plannen akkoord gaat u aan om periodiek in rekening worden gebracht in afwachting van de rekening of soortgelijke transacties. Genoemde prijzen zijn niet onderhandelbaar en niet terug te betalen, en geen restitutie zal worden afgegeven voor gedeeltelijk gebruikte facturering perioden.


In een situatie waar je besluit om je plan te upgraden van een Standard naar een Premium account, zal de periode van verlenging van uw nieuwe account wordt opnieuw ingesteld, en je zal voortaan worden gefactureerd voor de eerste maand of jaar van de dienst op een bepaald punt in de komende 30 dagen.


eMastered behoudt zich het recht voor om vergoedingen en kosten aan te passen, of potentieel toe te voegen aan de nieuwe kosten en vergoedingen op Standaard en Premium plannen. Indien dergelijke veranderingen optreden krijgt u bericht via e-mail voorafgaand aan de veranderingen. Het is mogelijk om de gewenste betaalmethode voor uw account te wijzigen, en dit kan worden gedaan in de "Account" tab van onze website als u ingelogd bent. In het geval dat uw geselecteerde betaalmethode afloopt of niet in staat om het te verwerken bovengenoemde transacties voor uw Plan te betalen, erkent u dat u aansprakelijk en verantwoordelijk voor de niet-geïnde gelden. U moet u aan uw betaling houden en contact gegevens correct en up-to-date houden wanneer u eMastered gebruikt.

Betaal Per Gebruik Aankopen:

De kosten voor uw pay per use transactie zal onmiddellijk optreden voor elke specifieke transactie die u selecteert. In het geval dat uw geselecteerde betaalmethode niet in staat is om de hiervoor genoemde transacties voor uw aankoop,erkent u dat u aansprakelijk en verantwoordelijk bent voor de niet-geïnde bedragen.

Account Annulering:

Uw Standard of Premium-account wordt in rekening gebracht of zal in rekening gebracht totdat je besluit om het te annuleren of we het voor u annuleren. Om te voorkomen dat er wordt gefactureerd voor een toekomstig jaar of maand met uw betaalmethode, moet u u w account annuleren of downgraden voordat de verlenging plaatsvindt. Wanneer uw account is aangekocht of is geüpgraded, zal eMastered u een rekening presenteren voor de maandelijkse of jaarlijkse kosten verbonden aan uw Standaard of Premium plan.


Jaarlijkse Standard en Annual Premium accounts worden onmiddellijk gefactureerd en zijn niet terugbetaalbaar. IN HET GEVAL VAN EEN ANNULERING OF DOWNGRADEN VAN EEN PREMIUM OF STANDAARD PLAN ZAL ER GEEN TERUGBETALING UITBETAALD WORDEN VOOR GEDEELTELIJKE JAREN MAANDEN. U kunt uw Standard of Premium account op elk moment annuleren en de annulering zal onmiddellijk zijn. Dit kan gedaan worden op de "Account" pagina, toegankelijk binnen het menu van onze site. Indien een dergelijke annulering plaatsvindt, zal u niet worden vergoed voor eerder opgeladen maandelijkse of jaarlijkse transacties.

Door in te schrijven of te upgraden naar een Standaard of Premium plan en het invoeren van betalingsgegevens voor uw account gaat u akkoord met deze betalingsvoorwaarden. Voor overige informatie over de voorwaarden van onze service en aanvaardbaar gebruik van uw Account, kan u terecht op onze “Algemene Voorwaarden” en “Aanvaardbaar Gebruik,” Beleid, deze bevindt zich in het menu van onze website.

Het Verwijderen van Inactieve Accounts:

Voor pay as you go accounts, behoudt eMastered zich het recht om het account te beëindigen als de gebruiker niet is ingelogd binnen negentig (90) dagen. Dit kan gedaan worden zonder waarschuwing of geavanceerde kennis, en in een dergelijk scenario zullen alle audiobestanden en andere aspecten van de rekening worden beëindigd.

Betaalmethode Verandering en Updates:

In het geval dat uw Paypal of creditcard informatie verandert is het uw verantwoordelijkheid om de informatie in uw eMastered account bij te werken. eMastered is niet aansprakelijk voor transacties die mislukken of niet kunnen worden verwerkt door onze betaalverwerking, hetzij door onvoldoende geld op of binnen uw betaalmethode, of in enig ander scenario. In een dergelijk geval zal uw transactie mislukken en een foutmelding zal verschijnen. eMastered behoudt zich het recht om uw account in een dergelijk scenario te bevriezen of op te schorten, en bovendien behouden wij ons het recht om met u contact op te nemen in een poging om de juiste en bijgewerkte betalingsgegevens voor uw account te verkrijgen. In het geval van een opschorting van het account bent u nog steeds aansprakelijk voor de kosten en aankopen binnen ons platform.

Tenzij eerder of specifiek gesteld, zijn alle bedragen opgenomen in ons platform en de bijbehorende documentatie in US Dollars ($), deze zijn inclusief alle bijkomende kosten en belastingen die van toepassing zijn.

English is the authoritative version, translations are provided for convenience and may not be current.